# Thụy Điển
Mời Đúng Khách Vào Nhà
7.9
1080p
Phụ đề
Let The Right One In | Låt den rätte komma in